Ajankohtaista / Uutiset / FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Kokosimme tälle sivulle niistä yleisimpiä. Päivitämme listaa sitä mukaa, kun uutta ilmenee. Olemme myös koonneet tietopaketin liito-oravasta Lähiluonto-sivulle.


Vastustaako Pajamäki-seura Raide-Jokeria?

Ei vastusta. Pajamäki-seura kannattaa Raide-Jokeria, mutta seuran mielestä raide tulisi rakentaa luontoarvot huomioiden ja Suomen luonnonsuojelulakia noudattaen.

Miksi liito-oravaa pitää suojella?
Liito-orava on rauhoitettu laji, joka on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltu. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on  liito-oravan ydinalueella sijaitseva liito-oravan pesäpuu suoja-alueineen. Pesäpuun lisäksi kaikki muut ydinalueella sijaitsevat kolopuut tulee suojella. Liito-oravalla tiedetään olevan samanaikaisesti useita pesäpuita, eli suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. EU-maista liito-oravaa esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Viron kanta on erittäin uhanalainen, ja Suomessakin liito-oravakanta on suojelusta huolimatta jatkuvasti laskeva.
Lisätietoa: Liito-orava (Suomen luonnonsuojeluliitto)

Miksi liito-oravan suojeleminen otettiin esille vasta nyt?
Pajamäessä havaittiin liito-orava ensimmäisen kerran keväällä 2018 Helsingin kaupungin teettämässä liito-oravakartoituksessa, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2019. Raide-Jokerin allianssi sai tulokset tietoonsa jo syksyllä 2018. Raportin mukaan Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin linjauksella on paljon liito-oravan käyttämiä puita, ja alue tulkittiin tuolloin liito-oravan ruokailualueeksi. Nähtyään raportin Pajamäki-seura oletti Helsingin kaupungin ja Raide-Jokerin tarkistavan ko. alueen liito-oravatilanteen kevään 2019 liito-oravakartoituksen yhteydessä ennen hakkuiden aloittamista. Näin ei kuitenkaan tehty. 

Miksei Helsingin kaupunki kartoittanut Patterimäen länsipuolta keväällä 2019 teettämässään liito-oravakartoituksessa?
Helsingin kaupungin mukaan Patterimäen länsipuolinen metsäalue ei ollut mukana kevään 2019 liito-oravakartoituksessa, koska se oli kartoitettu jo keväällä 2018. Emme ymmärrä tätä perustelua, koska Patterimäen itäpuoli, joka kartoitettiin jo 2018 ja todettiin satunnaiseksi liito-oravan ruokailualueeksi, kartoitettiin myös keväällä 2019. Sieltä löytyi liito-oravan pesä ja alue todettiin näin uudeksi liito-oravan ydinalueeksi. 

Kenen vastuulla on liito-oravatilanteen kartoittaminen Raide-Jokerin linjauksen alueella?
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tuottaa ja ylläpitää kunnan ympäristöviranomaisena koko kaupungin kattavaa liito-oravan esiintymistietoa kaikille siitä kiinnostuneille tahoille. Tämä liito-oravan paikkatieto- ja raporttipohjainen esiintymistieto toimii pohjana, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden lisäselvitystarpeita mm. tarkempien liito-oravaselvitysten teettämisessä.

Kaavoitus- ja infrahankkeissa (kuten Raide-Jokeri) tarkempien luontoselvitysten teettäminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeesta vastaavan tahon tai toiminnan harjoittajan vastuulla. Näin ollen Raide-Jokerin tapauksessa selvilläolovelvollisuus Patterimäen puunkaatojen vaikutuksista liito-oravan lakisääteisesti suojeltuihin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin on Raide-Jokerin Allianssilla.

Pajamäki-seuran tapaamisessa Raide-Jokerin kanssa 25.6 Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullberg kertoi, että on Pajamäki-seuran tehtävä kartoittaa liito-oravan pesimistilanne Patterimäen länsipuolella, koska teimme Raide-Jokerin hakkuista ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen. Kullbergin mukaan ELY odotti liito-oravatietoja Raide-Jokerilta, joka puolestaan odotti niitä seuralta. 

Saamamme tiedon mukaan ELY-keskus oli sopinut jo syksyllä Raide-Jokerin kanssa, että liito-oravatilanteen seuraaminen Patterimäen länsipuolella ennen rakenustöiden alkua on Raide-Jokerin allianssin vastuulla. Allianssi ei kuitenkaan ole toiminut sovitulla tavalla.

Mitä Patterimäen läpi suunniteltu Raide-Jokerin tunneli maksaa?

Raide-Jokerin allianssin mukaan 300 metrin tunnelin hinta on noin 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Patterimäen itäpuolelle rakennettava tunnelin betonikansi maksaa noin miljoonan. Tunnelin kokonaiskustannus on siis noin 11 miljoonaa euroa. Koska tunneli ei Patterimäen länsipuolella ulotu tielle asti, täytyy kustannuksiin lisätä vielä Patterimäen länsipuolen metsässä kulkeva raideosuus.

Miksi Raide-Jokerin allianssi pitää tunnelin rakentamista parempana kuin raiteen vetämistä valmiita väyliä kuten Takkatietä pitkin?

Raide-Jokerin allianssin mukaan tunneli tarvitaan ensisijaisesti Raide-Jokerin matka-ajan nopeuttamiseksi. Allianssin mukaan tunneli säästää aikaa puolestatoista kahteen ja puoleen minuuttiin Raide-Jokerin koko matka-ajalla (Itäkeskus-Keilaniemi).

Tunnelin louhimisesta saatavaa kallioainesta tarvitaan lisäksi Raide-Jokerin muissa rakennuskohteissa. Patterimäestä saatavia louheita aiotaan käyttää Raide-Jokerin Espoon puolen rakennuskohteissa massanvaihtojen täytöissä ja Turunväylän yli rakennettavan Impilahden sillan penkereissä.

Viime aikoina Raide-Jokerin allianssi on viestinyt, että tunnelin ansiosta suuri osa  Pajamäen metsästä säästyy. Tämä ei pidä paikkaansa. Rataa ei joka tapauksessa olisi mahdollista rakentaa ainakaan Patterimäen halki, sillä Patterimäen linnoitusalue on muinaismuistolailla suojeltu. Patterimäen päälle on lisäksi suunnitteilla luonnonsuojelualue. 

Miksi Pajamäki-seura teki Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen Raide-Jokerin hakkuista Pajamäessä?
Teimme toimenpidekieltohakemuksen, koska Patterimäen länsipuolen metsä oli todettu liito-oravan elinpiiriksi jo vuonna 2018, mutta aluetta ei oltu otettu mukaan vuoden 2019 liito-oravakartoitukseen, vaikka oli hyvin todennäköistä että siellä sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tilanne maastossa muuttuu vuosittain ja juuri sen hetkinen tilanne on olennainen ja vuoden takaiset kartoitukset vanhentuneita. Lisäksi hakkuut olivat alkamassa lintujen pesimäaikana.

Miksi Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen?
Pajamäki-seura ja muut vapaaehtoiset tekivät läntisessä metsässä liito-oravakartoitusta touko-kesäkuun aikana. Sen yhteydessä löytyi useita papana-, kolo- ja risupesäpuita. Sekä Helsingin kaupunki että ELY-keskus vahvistivat heinäkuussa, että yksi risupesistä on liito-oravan pesä. Risupesä merkitsee, että alue on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, jota ei lain mukaan saa hävittää eikä heikentää.

Risupesän ja muiden löytöjen perusteella näyttää siltä, että alue on liito-oravan elinpiiri ja ydinalue.Ydinalueella sijaitsevia kolopuita ei saisi kaataa ilman poikkeuslupaa, vaikka niiden alta ei löytyisi papanoita. Liito-oravayksilöllä voi elinalueellaan olla useita pesiä ja ne kaikki ovat lisääntymis-ja levähdyspaikkoja, joita ei saa hävittää tai heikentää. Pesäpuun suojelun lisäksi sen ympärille kuuluu jättää useiden metrien suoja-alue. Rakentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikalle edellyttäisi vähintään, että Raide-Jokeri hakisi  ELY-keskukselta poikkeuslupaa toimenpiteille. ELY-keskus kuitenkin päätti sallia hakkuut eikä vaatinut Raide-Jokerilta poikkeuslupaa.

Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, jotta tämä määräisi toimenpidekiellon rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla. Valitus oli yhdistysten yhteinen.

Miksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen?

Helsingin hallinto-oikeus (HO) antoi pe 19.7 välipäätöksen, jolla se hylkäsi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran vaatimuksen toimenpidekiellon asettamisesta Pajamäessä alkaviin Raide-Jokerin puukaatoihin. HO käsittelee valituksemme Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä muilta osin myöhemmin. Hallinto-oikeuden välipäätös perustui ELY-keskuksen päätöksen perusteena olleeseen asiakirja-aineistoon. HO (kuten ELY-keskuskaan) ei päätöksessään huomioinut Patterimäen länsipuolella sijaitsevaa liito-oravan risupesää, jonka Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vapaaehtoisvoimin tekemässään kartoituksessa löysi ja jonka Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja Uudenmaan ELY-keskus on vahvistanut. HO ei päätöksessään ottanut huomioon myöskään Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sille toimittamaa täydentävää aineistoa.

Raide-Jokeri ilmoitti pe 19.7 välipäätöksen tultua aloittavansa hakkuut heti. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki välipäätöksestä heti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen, valituksen ja vaatimuksen kiireellistä täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä koskien Raide-Jokerin hakkuita Pajamäessä. Pajamäki-seuran hallituksella ei ollut mahdollisuutta tehdä päätöstä liittymisestä tähän hakemukseen sen edellyttämässä aikataulussa.


Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullbergin mukaan (HS 16.7) hakkuut oli tarkoitus tehdä ennen lintujen pesimäkautta, mutta ELY-keskukselle tehdyt toimenpidekieltohakemukset viivyttivät niitä ja pesintä ehti alkaa. Onko näin?
Ei ole. Hakkuita pitää välttää metsissä lintujen pesinnän vuoksi 15.4.-31.7. välisenä aikana. Raide-Jokerin puunkaatojen piti alkaa 15.5.2019. Pajamäki-seura jätti toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019. Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemuksen ansiosta lintujen pesimäajalle suunnitellut hakkuut pystyttiin estämään.


Miten liito-oravasta rakentamiselle aiheutuvat “yllätykset” voidaan  minimoida?
Esimerkiksi YLEn uutisoimassa Vaasan mallissa luontoarvot otetaan paremmin huomioon jo prosessin alkuvaiheessa.